Det er en nær sammenheng mellom avfalls- og kjemikalieregelverket, som særlig kommer til syne ved klassifisering av avfall som farlig, jf. avfallsforskriften kap. 11 om farlig avfall vedlegg 2.

EUs POP-forordning (2019/1021) som er en gjennomføring av Stockholm-konvensjonen om persistente organiske forbindelser (POP) stiller krav om at avfall som inneholder POP over visse grenseverdier skal behandles på en bestemt måte, jf. forordningens art. 7. Ofte innebærer dette destruksjon av avfallet. Forordningen er gjennomført i norsk rett gjennom produktforskriften, hvor grenseverdiene for destruksjon mv er harmonert med vedlegg 2 til avfallsforskriften kap. 11.

Grenseverdiene for POP-holdig avfall er nå foreslått endret, og det er grunn til å tro at endringsforslaget vil bli vedtatt. Dette vil (etterhvert) føre til nye grenseverdier i vedlegg 2 til kap. 11 i avfallsforskriften, hvor konsekvensen er at mer avfall vil bli ansett som farlig og må destrueres. Les mer om endringsforslaget her; https://europalov.no/rettsakt/persistente-organiske-miljogifter-pops-endringsbestemmelser-om-grenseverdier-for-konsentrasjoner-i/id-29576