Avfall, miljø og gjenvinning

Kategori: Avfallseksport

Dom i Tide Carrier – eksport av skip som avfall

Sunnhordaland Tingrett avsa 27.11.2020 dom i den såkalte «Tide Carrier» – saken som gjelder medvirkning til ulovlig avfallseksport, jf. avfallsforskriften kap. 13. Det ble lagt til grunn at daglig leder for virksomheten som tidligere hadde eid skipet kunne straffes for forsøk på medvirkning til ulovlig avfallseksport.

Det er en interessant dom på flere måter og som berører flere interessante avfallsrettslige problemstillinger, også forholdet mellom norsk rett og de bakenforliggende EU-direktivene.  

Gjenvinning av skip som seiler under et EU-lands flagg er regulert på EU-nivå gjennom forordning 1257/2013/EU. Denne forordningen er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift om gjenvinning av skip. Skip som omfattet av ovennevnte forordning er unntatt fra virkeområdet til transportforordningen, jf. art. 1 nr. 3 bokstav i. I denne saken seilet skipet under et tredjelandsflagg, slik at forskriften om gjenvinning av skip ikke kom til anvendelse.

Spørsmålet da var hvilket regelverk som kom til anvendelse.

Det er rimelig klart at svært store gjenstander som fly, skip og plattformer vil kunne anses som avfall i forurensningslovens forstand og dermed også i transportforordningens forstand som har likelydende definisjon. Når skipet ikke da var direkte unntatt fra virkeområdet til transportforordningen, så kom regelverket til anvendelse. Det var da rimelig klart at det forelå en avfallseksport som skulle vært melde- og notifiseringspliktig. Når det ikke var gjort forelå det et brudd på regelverket.

Det kan generelt være greitt å være oppmerksom på at skipsgjenvinningsforordningen er en gjennomføring av Hong Kong konvensjonen og bygger derfor på andre begreper enn avfallsregelverket fra EU for øvrig.

Ny sak for EU-domstolen – blandet husholdningsavfall

Nok en gang er det en sak på avfallsområdet fra Italia som er på vei opp for domstolen (sak C-315/20), og nok en gang i brytningen mellom rammedirektivet og transportforordningen. Spørsmålet i saken er i hvilken grad medlemslandene kan reise innsigelser basert på rammedirektivets art. 16  (selvforsynings- og nærhetsprinsippet) mot transport av blandet husholdningsavfall (uten innblanding av farlig avfall) som er ment for energigjenvinning. Spørsmålet spennende fordi det treffer grensen mellom en vare som ressurs og de fire friheter og avfall som et potensielt miljøproblem som krever strenge reguleringer. Det vil nok være litt tid før dom foreligger, men det blir en spennende dom som avklarer medlemslandenes handlingsrom for å nekte avfallstransporter til energigjenvinning.

Ny dom fra EU-domstolen forholdet mellom transportforordningen og ABP

EU-domstolen avga 3. september 2020 dom i de forenede sakene C-21/19, C-22/19 og C-23/19. Dommen omhandler forholdet mellom transportforordningen (1013/2006) og forordningen om animalske biprodukter (1069/2009). Helt konkret gjelder dommen spørsmålet om hvorvidt definisjonen av biprodukter i rammedirektivet for avfall sammenfaller eller er overlappende med definisjonen av animalske biprodukter. Domstolen kommer til at dette er uavhengige begreper, noe som er oppklarende.

Deretter gjelder dommen spørsmålet om når en forsendelse som inneholder animalske biprodukter omfattes av regelverket i ABP eller regelverket i transportforordningen. Grensedragningen mellom regelverkene er på ingen måte klart, og kommer særlig på spissen hvor animalske biprodukter er blandet med avfall. Hvilket regelverk gjelder?

Domstolen kom frem til at i de tilfeller animalske biprodukter var blandet med farlig avfall, så ville transportforordningen måtte legges til grunn for transporten. Dersom det derimot var snakk om ikke-farlig avfall som var blandet med animalske biprodukter så ville reglene i ABP gjelde for transporten. Les dommen her: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1599594726314&uri=CELEX:62019CJ0021

Masteroppgave om avfallseksport

Vi har fått anledning til å publisere en Masteroppgave fra Åsmund Klem om eksport av EE-avfall. Oppgaven gir en god gjennomgang av regelverket og forsøker å gi svar på hvordan eksport av utrangert elektronikk er mulig innenfor rammene av dagens regelverk. Oppgaven er inspirert av NRK dokumentaren «Søppelsmuglerne». God lesning til dere som er opptatt av import og eksport av avfall.

© 2022 Avfallsrett

Tema av Anders NorénOpp ↑