Avfall, miljø og gjenvinning

Kategori: Rammedirektiv for avfall

Ny dom fra EU-domstolen – er spillvann omfattet av rammedirektivet?

EU-domstolen avsa 14.10.2020 en dom i sak C-629/19 (Sappi). Hovedspørsmålet i saken var om «spillvann» fra en industriprosess var unntatt fra direktivets virkeområde. Deler av dette spillvannet var hentet fra det kommunale avløpsnettet. Spørsmålet er på ingen måte opplagt, siden avløpsvann er unntatt fra rammedirektivet for avfall art. 2 (2) bokstav a (Waste water). Unntaket gjelder bare så langt avløpsvannet er underlagt annet EU-regelverk. Domstolen kom til at dette ikke var tilfellet. Reguleringen av avløpsvann innenfor EU var begrenset til håndtering av avløpsvann fra urban strøk (91/2717EF) og spredning av kloakkslam i jordbruket (86/278/EF). Domstolen konkluderte med at ingen av direktivene regulert slam på en tilstrekkelig klar måte som tilsa at rammedirektivet for avfall ikke burde komme til anvendelse. Rammedirektivet måtte derfor i utgangspunktet få anvendelse på selve slammet.

Det var videre anført at slammet som ble forbrent i forbrenningsanlegg ikke kunne anses for avfall i rammedirektivets forstand. Domstolen bemerket at avfallsdefinisjonen ikke kunne tolkes innskrenkende og bemerket at slammet langt på vei var å anse som avfall, men overlot den nærmere grensedragningen til nasjonale domstoler. Spørsmålet om slammet ble ansett som avfall eller ikke var avgjørende for hvilket regelverk som kom til anvendelse på selve forbrenningen. Det var derfor avgjørende om slammet opphørte å være avfall før selve forbrenningen eller etter at forbrenningen var gjennomført. Den nasjonale domstolen synes utfra domspremissene å ha gitt uttrykk for at slammet kunne opphøre å være avfall før forbrenningen. Dette synes domstolen i liten grad å ha sans for. Domstolen viste til at dersom slammet ikke undergikk ytterligere behandlingsprosesser så ville slammet også være avfall på forbrenningstidspunktet. Domstolen kunne ikke utelukke at slammet kunne gjennomgå en behandlingsprosess forut for forbrenningstidspunktet som medførte at de farlige stoffene i slammet ble fjernet slik at slammet var egnet for det spesifikke formålet og møtte kriteriene i rammedirektivets art. 6 nr. 1. Denne konkrete vurderingen ble imidlertid overlatt til den nasjonale domstolen å foreta.

Separat innsamling av husholdningsavfall og forholdet til rammedirektivet for avfall

Av EUs rammedirektiv for avfall går det ganske klart frem at EU ser for seg at fremtidens avfallsbehandling og håndtering baserer seg på separat innsamling av ulike avfallsstrømmer, jf. rammedirektivet art. 11, 20 og 21. Det er fra EUs side også varslet at kravet vil bli praktisert strengt, se blant annet i Kretsløpet (https://www.kretslopet.no/uncategorized/eu-kommisjonen-vil-praktisere-kravet-om-separat-innsamling-strengt/) og forslag til retningslinjer for separat innsamling av husholdningsavfall.

I Norge investeres det imidlertid i sorteringsanlegg ved mottak, slik at behovet for separat innsamling blir mindre. Det er et åpent spørsmål hvordan norske myndigheter forholder seg kravet om separat innsamling. Et lite innblikk i dette følger av EØS-notat vedrørende Referansedokument for beste miljøpraksis for avfallshåndteringssektoren knyttet til EMAS (https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2020/mai/referansedokument-for-beste-miljopraksis-for-avfallshandteringssektoren/id2701548/). Av dokumentet følger følgende om den norske posisjonen:

Under beskrivelse av best environmental management practics (BEMP) for innsamling av municipal waste (husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet) er det fokus på separat innsamling av avfallsfraksjoner der avfallet oppstår. Dette harmonerer ikke helt med vårt synspunkt (norsk posisjon).

Den norske posisjonen synes å være at kravet om separat innsamling lar seg oppfylle av en kombinasjon av sentrale sorteringsanlegg og separat innsamling. Det blir i alle fall spennende å se hvordan EU vil tolke kravet til separat innsamling og i hvilken grad den norske (foreløpige) posisjonen vil være i tråd med rammedirektivet.  

© 2022 Avfallsrett

Tema av Anders NorénOpp ↑